Close Menu

Paano Tamang Isuot at Tanggalin ang Telang Pantakip sa Mukha

Please note The Spanish Group is not affiliated with the CDC and the translations provided were provided as a courtesy. This has been reposted from the CDC's website: https://thespanishgroup.org/blog/How-to-Safely-Wear-and-Take-Off-a-Cloth-Face-Covering

ISUOT NG TAMA ANG IYONG PANTAKIP SA MUKHA

 • Hugasan ang iyong mga kamay bago ilagay angpantakip sa iyong mukha
 • Ilagay ito sa iyong ilong at bibig at idikit ito sa ilalim ng iyong baba
 • Subukang mailagay ito ng maayos sa mga gilid ng iyong mukha
 • Tiyakin na makakahinga ka nang magi
 • Huwag suotan ng pantakip ang batang wala pang 2 taong gulang

GAMITIN ANG PANTAKIP SA MUKHA UPANG MAKATULONG NA MAPROTEKTAHAN ANG IBA

 • Magsuot ng telang pantakipsa mukha sa mga pampublikong tagpo at kung nasa paligid ng mga taong hindi nakatira sa iyong sambahayan, lalo na kung ang ibang mgaparaan ng pag-social distancing ay mahirap na panatilihin
 • Huwag ilagay ang pantakip sa iyong leeg o hanggang sa iyong noo
 • Huwag hipuin ang pantakip sa mukha, at, kung ginawa, linisin angiyong mga kamay

SUNDIN ANG MGA PANG-ARAW-ARAW NA GAWI SA KALUSUGAN

 • Manatili nang hindi bababa sa6 talampakan ang layo mula sa iba
 • Iwasan ang pakikihalubilo sa mga taong may sakit
 • Madalas na maghugas ng kamay, gamit ang sabon at tubig, nang hindi bababa sa 20 segundo
 • Gumamit ng hand sanitizer kung walang magamit na sabon at tubig

MAINGAT NA TANGGALIN ANG IYONG PANTAKIP SA MUKHA, KAPAG NASA BAHAY

 • Tanggalin ang buhol ng mga tali sa likod ng ulo o inatin ang mga silo sa tainga
 • Hawakan lamang sa mga tali o mga silo sa tainga
 • Pagtupiin ang mga labas na kanto nang magkasama
 • Ilagay ang mga pantakip sa washing machine
 • Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig