0
Close Menu
 • My Account
 • Paano Tamang Isuot at Tanggalin ang Telang Pantakip sa Mukha

  Please note The Spanish Group is not affiliated with the CDC and the translations provided were provided as a courtesy. This has been reposted from the CDC's website: https://thespanishgroup.org/blog/How-to-Safely-Wear-and-Take-Off-a-Cloth-Face-Covering

  ISUOT NG TAMA ANG IYONG PANTAKIP SA MUKHA

  • Hugasan ang iyong mga kamay bago ilagay angpantakip sa iyong mukha
  • Ilagay ito sa iyong ilong at bibig at idikit ito sa ilalim ng iyong baba
  • Subukang mailagay ito ng maayos sa mga gilid ng iyong mukha
  • Tiyakin na makakahinga ka nang magi
  • Huwag suotan ng pantakip ang batang wala pang 2 taong gulang

  GAMITIN ANG PANTAKIP SA MUKHA UPANG MAKATULONG NA MAPROTEKTAHAN ANG IBA

  • Magsuot ng telang pantakipsa mukha sa mga pampublikong tagpo at kung nasa paligid ng mga taong hindi nakatira sa iyong sambahayan, lalo na kung ang ibang mgaparaan ng pag-social distancing ay mahirap na panatilihin
  • Huwag ilagay ang pantakip sa iyong leeg o hanggang sa iyong noo
  • Huwag hipuin ang pantakip sa mukha, at, kung ginawa, linisin angiyong mga kamay

  SUNDIN ANG MGA PANG-ARAW-ARAW NA GAWI SA KALUSUGAN

  • Manatili nang hindi bababa sa6 talampakan ang layo mula sa iba
  • Iwasan ang pakikihalubilo sa mga taong may sakit
  • Madalas na maghugas ng kamay, gamit ang sabon at tubig, nang hindi bababa sa 20 segundo
  • Gumamit ng hand sanitizer kung walang magamit na sabon at tubig

  MAINGAT NA TANGGALIN ANG IYONG PANTAKIP SA MUKHA, KAPAG NASA BAHAY

  • Tanggalin ang buhol ng mga tali sa likod ng ulo o inatin ang mga silo sa tainga
  • Hawakan lamang sa mga tali o mga silo sa tainga
  • Pagtupiin ang mga labas na kanto nang magkasama
  • Ilagay ang mga pantakip sa washing machine
  • Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig